Schoolbestuur


Voorstelling

Het schoolbestuur (ook: inrichtende macht) is een team van hecht samenwerkende mensen die het beleid voor de school bepalen, de uitvoering van dat beleid opvolgen en er zich verantwoordelijk voor stellen. Het beleid geeft richting aan onderwijs en opvoeding in de school en bepaalt het dagelijkse schoolleven. Het schoolbestuur voorziet voor dat beleid in de nodige middelen en in het nodige personeel. De overheid stelt daarvoor in bepaalde mate werkingsmiddelen ter beschikking en subsidieert personeel en infrastructuurwerken. Aanvullend kan het schoolbestuur eigen verworven middelen inzetten en ook bijkomend niet-gesubsidieerd personeel aanwerven.

Binnen de bestaande regelgeving tracht het schoolbestuur de beleidsruimte zo goed mogelijk in te vullen om het schooleigen opvoedingsproject te realiseren. Die beleidsruimte heeft betrekking op acht domeinen: pastoraal en identiteit, pedagogisch en didactisch beleid, personeelsbeleid, schoolorganisatie en schooladministratie, financieel en materieel beleid, welzijnsbeleid, inspraakbeleid en communicatiebeleid.

Het schoolbestuur is een vereniging die de juridische vorm heeft aangenomen van een vzw (vereniging zonder winstoogmerk). Voor onze school is dat de vzw Schoolcomité Sint-Quirinus. De statuten van deze vzw zijn sinds 9 september 2014 openbaar door hun publicatie in het Belgisch Staatsblad. Je kan deze statuten hier raadplegen.

Je kan het schoolbestuur contacteren via het emailadres schoolbestuur@tscholeke.be.

Samenstelling

Luc Vranckx

Voorzitter

Email: schoolbestuur@tscholeke.be

Geert Vanbergen

 

Secretaris

Email: schoolbestuur@tscholeke.be

Reinoud Mertens

 

Pedagogisch-didactisch beleid

Email: schoolbestuur@tscholeke.be