Visie


Schooleigen opvoedingsproject

Sfeerbeeld04Onze vrije basisschool ’t Scholeke in Molenbeek-Wersbeek is een landelijke dorpsschool waar we ieder kind gelukkig willen zien. We streven naar een geborgen sfeer voor elk kind als basis om te leven en te werken. Een kindvriendelijke aanpak, zowel in als buiten het lesgeven, is daarom heel belangrijk. We houden rekening met de persoonlijke eigenheden van ieder kind.We hebben als school de ambitie om te werken aan een positieve ingesteldheid bij elk kind. Met deze ingesteldheid bedoelen we méér dan het bereiken van een goed zelfbeeld. Het is ook het geloof om een plaats in de wereld te vinden en een positief beeld te ontwikkelen van de anderen.

Onze school ligt ingebed in de lokale gemeenschap waar iedereen iedereen kent. Dat is onze sterke troef. Elk kind van de basisschool heeft er nood aan om te kunnen opgroeien in deze geborgenheid. Het basisvertrouwen dat het aldus opbouwt is van fundamenteel belang voor zijn latere groei en voor een veilige overgang naar het secundair onderwijs.

In onze kleuterschool zijn de activiteiten gestoeld op spelend leren. Doorheen het experimenteren met elementen uit de eigen omgeving, met verschillende materialen en via het werken in talrijke hoeken, doen de kleuters ervaringen op om zo hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te verruimen. De verkenning van de concrete leefwereld van de kleuters is het uitgangspunt om te leren en om gevoelens van verwondering en dankbaarheid op te wekken. Hier brengen we ook de religieuze dimensie van het bestaan ter sprake. Deze christelijke dimensie is de basis om zowel in onze kleuterschool als in onze lagere school fundamentele, christelijke levenswaarden ter sprake te brengen en eigen te maken.

Respect voor zichzelf, voor de anderen en voor de natuur, solidariteit, het geven van nieuwe kansen, het opkomen voor de andere die zich op de één of de andere manier zwakker voelt, het zich verdraagzaam opstellen tegenover de andere die verschillend is, trouw blijven aan je engagementen (ook in moeilijke omstandigheden), weten wat kan en wat niet kan, enz. zijn in ’t Scholeke meer dan theoretische begrippen in de omgang tussen leerkrachten en kinderen. Tijdens de godsdienstlessen krijgen deze christelijke levenswaarden een evangelische duiding, in respect en in dialoog met andere levensbeschouwingen.

Sfeerbeeld07De kennis, de vaardigheden en de attituden die we leren worden niet los gezien van de wereld waarin kinderen nu leven en evenmin los van de snel evoluerende wereld waarop we hen voorbereiden. Het leer- en opvoedingsproces is erop gericht gezond-kritische kinderen met een open kijk op de wereld te vormen.

We verliezen de ontwikkeling van het totale kind niet uit het oog. Naast het verwerven van kennis en inzichten, het leren omgaan met informatie, enz. vinden we het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan “een gezonde geest in een gezond lichaam”, namelijk de motorische en de dynamisch–affectieve ontwikkeling van elk kind.

Deze totale ontwikkeling is de basis waarbij elk kind kan opgroeien tot een evenwichtig persoon die, zelfstandig en in vrijheid, de nodige levenskeuzes kan maken en zijn verantwoordelijkheid hierbij kan opnemen . We zetten elk kind doorheen het les- en schoolgebeuren op weg om het unieke van zichzelf te ontdekken. We nemen heel wat initiatieven waarbij de kinderen van onze school leren samenwerken, initiatief leren nemen en zo stilaan hun eigen leren in handen leren nemen. Bij deze aanpak nemen we de exploratiedrang van elk kind ernstig en scheppen we ruimte om stil te staan bij de beleving en de gevoelens.

Om ons aanbod af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van de kinderen baseren we ons op de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van de overheid, die verwerkt zijn in het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het katholiek onderwijs. Bij de uitwerking enten we dit op de leefwereld van de kinderen.

Ons leerkrachtenteam engageert er zich toe dat elk kind de kans krijgt om het leerproces op de meest optimale wijze te doorlopen. Het kind ontvangt hierbij de nodige zorg en begeleiding. Ons team wordt hierbij ondersteund door de zorgcoördinator en de directie.

We maken als schoolteam werk van onze voortdurende professionalisering door ons aanbod in overeenstemming te brengen en te houden met de verwachtingen van de overheid en door permanent hedendaags onderwijs aan te bieden.

In functie van de financiële draagkracht doen we de nodige investeringen in handboeken en ander educatief materiaal zodat we zowel pedagogisch als didactisch up-to-date blijven.

Sfeerbeeld06We streven een goede samenwerking na tussen alle betrokkenen en partners zoals de ouders, leerkrachten, schoolraad, directie, schoolbestuur, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), scholengemeenschap, enz. Deze samenwerking vraagt van alle partijen loyaliteit tegenover het opvoedingsproject van ’t Scholeke, een open communicatie en respect voor ieders specifieke taak en verantwoordelijkheid in de uitbouw van de school en in de opvoeding van de betrokken kinderen.

Onze vrije basisschool ’t Scholeke in Molenbeek-Wersbeek is een zorgzame school waar ieder kind gelukkig moet kunnen zijn.

 1. We geloven in de mogelijkheden en in de groeikansen van ieder kind.
 2. We creëren een gunstig en veilig klasklimaat zodat elke leerling zich goed voelt en een positief zelfbeeld opbouwt. Dit welbevinden vormt de bron voor de ontwikkelingskansen.
 3. We streven ernaar om zorgzaam onderwijs te geven dat inspeelt op de noden van alle kinderen. Ieder kind is anders en uniek, heeft een eigen manier van leren, heeft een eigen leertempo, heeft eigen vragen en problemen en mag daardoor aanspraak maken op de nodige zorg.
 4. Er zijn kinderen met specifieke noden omwille van kansarmoede, hoogbegaafdheid, een leer- en/of ontwikkelingsstoornis, enz. We houden zoveel als mogelijk rekening met de noden van deze leerlingen. De leerkrachten verbreden hun zorg voor alle kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht.
 5. De zorg van alle leerlingen wordt gedragen door het hele schoolteam.
 6. De klasleerkracht is de sleutelfiguur. Concreet betekent dit dat de klasleerkracht verantwoordelijk is voor zijn of haar (zorg)leerlingen. Dit geldt voor het kennen, ondersteunen, begeleiden en opvolgen van de leerlingen.
 7. We evalueren onze aanpak als leerkracht regelmatig en sturen deze waar nodig bij. Zo kunnen we nagaan of alle kinderen alle optimale leerkansen krijgen.
 8. We volgen de ontwikkeling van de kinderen op door te observeren en te diagnosticeren. Op basis van deze bevindingen kunnen we tijdig maatregelen nemen en een keuze maken om het aanbod en de aanpak te differentiëren en eventueel te remediëren.
 9. We informeren de ouders regelmatig over onze aanpak en over de vorderingen van hun kind. Bij specifieke noden lassen we extra overlegmomenten in. Hierbij trachten we een positieve samenwerking op te zetten waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.
 10. Een zorgzame school is een school waar alle leerkrachten zich op een positieve manier inzetten voor de zorg voor de leerlingen. De leerkrachten worden hierbij ondersteund door het zorgteam (directie, zorgcoördinator, GOK-leerkracht), collega’s, GON-leerkracht, CLB en andere externe instanties.
 11. We verruimen onze professionele deskundigheid door op regelmatige basis te reflecteren, te overleggen en door nascholing te volgen.

Zorgvisie in beeld

zorgvisie

Deze tekening staat symbool voor onze zorgvisie. Wij verwijzen er bij een aantal punten expliciet naar ter verduidelijking (schuingedrukte tekst).

 1. ’t Scholeke is een zorgzame school waar onze kinderen in een veilige sfeer opgroeien en gelukkig zijn.
 2. Onze kinderen zijn allemaal verschillend. Elk kind heeft zijn eigen talenten en ontwikkelt op zijn eigen tempo. Wij stemmen onze aanpak tot differentiatie af op de behoefte van elk kind.
  Het zou absurd zijn om aan deze klas dieren, bij het leren van het cijfer 1, te zeggen: “Klim in de boom en pluk 1 appel.” Voor de aap is dat een prima opdracht, maar voor de olifant is dit onbegonnen werk. De olifant krijgt dan een aangepaste opdracht: “Pluk één appel in de boom.” Hij voert op zijn manier de opdracht uit. Voor de vis zullen andere aanpassingen nodig zijn. Voor hem is een opdracht in het water vast een succes. “Blaas 1 luchtbel.” Zo zie je maar elk dier leerde het cijfer 1 op zijn manier.
 3. We vinden het belangrijk dat onze kinderen de verrijking die talenten en gebreken met zich meebrengen waarderen. Een goede samenwerking is hier belangrijk. We willen samen leren van en met elkaar!
  De slak en de papegaai kunnen vast en zeker elkaar helpen bij de opdracht: ‘Breng zo snel mogelijk een huis naar het topje van de boom.’ De slak heeft al haar huisje en als de papegaai haar een lift geeft op zijn rug, is dit klusje voor hen zo geklaard.
 4. Als katholieke school vinden wij het belangrijk om zorgzaam met elkaar om te gaan en dit ondersteund door de daarbij horende waarden en normen.
 5. In onze school heerst een open communicatie, waar we luisteren naar de mening van kinderen, ouders en collega’s en ook de relatie met externen (GON, logo, CLB, revalidatiecentrum,…) als waardevol beschouwen.
 6. We zetten de totale persoon van elk kind in de kijker, niet alleen kennis en inzichten zijn belangrijk, maar ook vaardigheden en attitudes.
 7. Om elk kind optimaal te begeleiden, observeren en evalueren wij voortdurend het proces en de weg die het kind aflegt. We kijken naar de leerwinst en niet alleen naar het eindresultaat.
  Wat telt, is dat de slak vooruit gaat en niet dat ze al is waar de olifant staat na één stap.
 8. Wij willen ons eigen handelen in vraag stellen, zodat wij onze werkwijze steeds kunnen bijsturen, afhankelijk van de behoefte van de ons toevertrouwde kinderen.

Zo willen wij op een professionele manier zorg dragen voor uw kostbaarste bezit, uw kind.

Anti-pestbeleid

Als school willen wij werken aan een pestbeleid waarbij alle partijen betrokken worden (leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgleerkracht, directie en CLB).

Bekijk hier ons Anti-pestbeleidsplan

Zindelijkheidsbeleid

Als school willen wij met de ouders de handen in elkaar slaan om de zindelijkheid van hun kind op een positieve manier aan te pakken en ze bewust maken van het belang van een goede en tijdige zindelijkheidstraining.

Bekijk hier ons zindelijkheidsbeleid

Huiswerkbeleid

Huiswerk is een brug tussen school en thuis: via het huiswerk krijgen de ouders informatie over wat er geleerd wordt in de klas en hoe dit leren gebeurt.

Bekijk hier ons huiswerkbeleid