Over onze school

Welkom!

Fijn dat je even komt kijken binnen onze schoolmuren.

Wij zijn een landelijke dorpsschool midden tussen de boomgaarden in het hartje van het Hageland.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons thuisvoelt en besteden daarom heel wat aandacht aan het welbevinden van elk kind. Je kan immers pas echt leren als je je goed in je vel voelt.

Kinderen krijgen bij ons de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Samen met de ouders willen wij hen graag begeleiden op deze ontdekkingstocht.

  • Respect,
  • solidariteit,
  • het geven van nieuwe kansen,
  • het opkomen voor anderen,
  • het zich verdraagzaam opstellen tegenover anderen,
  • trouw blijven aan je engagementen

zijn geen holle begrippen, maar zie je in de omgang tussen eenieder die met ons school maakt.

Door kinderen de nodige zorg te bieden, hopen wij dat ze mogen groeien tot harmonieuze gelukkige volwassenen.

Neem verder een kijkje en ontdek in woord en beeld waar wij voor staan.

Vriendelijke groeten
Het schoolteam

Onze troeven

 

Kiva
 

   
 

Een sterk
team

   
 

Actief
Leren

   
 

Landelijke
dorpsschool

   

Visie

Onze vrije basisschool ’t Scholeke in Molenbeek-Wersbeek is een landelijke dorpsschool waar we ieder kind gelukkig willen zien. We streven naar een geborgen sfeer voor elk kind als basis om te leven en te werken. Een kindvriendelijke aanpak, zowel in als buiten het lesgeven, is daarom heel belangrijk. We houden rekening met de persoonlijke eigenheden van ieder kind.

We hebben als school de ambitie om te werken aan een positieve ingesteldheid bij elk kind. Met deze ingesteldheid bedoelen we méér dan het bereiken van een goed zelfbeeld. Het is ook het geloof om een plaats in de wereld te vinden en een positief beeld te ontwikkelen van de anderen.

Onze school ligt ingebed in de lokale gemeenschap waar iedereen iedereen kent. Dat is onze sterke troef. Elk kind van de basisschool heeft er nood aan om te kunnen opgroeien in deze geborgenheid. Het basisvertrouwen dat het aldus opbouwt is van fundamenteel belang voor zijn latere groei en voor een veilige overgang naar het secundair onderwijs.

In onze kleuterschool zijn de activiteiten gestoeld op spelend leren. Doorheen het experimenteren met elementen uit de eigen omgeving, met verschillende materialen en via het werken in talrijke hoeken, doen de kleuters ervaringen op om zo hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te verruimen. De verkenning van de concrete leefwereld van de kleuters is het uitgangspunt om te leren en om gevoelens van verwondering en dankbaarheid op te wekken. Hier brengen we ook de religieuze dimensie van het bestaan ter sprake. Deze christelijke dimensie is de basis om zowel in onze kleuterschool als in onze lagere school fundamentele, christelijke levenswaarden ter sprake te brengen en eigen te maken.

Respect voor zichzelf, voor de anderen en voor de natuur, solidariteit, het geven van nieuwe kansen, het opkomen voor de andere die zich op de één of de andere manier zwakker voelt, het zich verdraagzaam opstellen tegenover de andere die verschillend is, trouw blijven aan je engagementen (ook in moeilijke omstandigheden), weten wat kan en wat niet kan, enz. zijn in ’t Scholeke meer dan theoretische begrippen in de omgang tussen leerkrachten en kinderen. Tijdens de godsdienstlessen krijgen deze christelijke levenswaarden een evangelische duiding, in respect en in dialoog met andere levensbeschouwingen.

 De kennis, de vaardigheden en de attituden die we leren worden niet los gezien van de wereld waarin kinderen nu leven en evenmin los van de snel evoluerende wereld waarop we hen voorbereiden. Het leer- en opvoedingsproces is erop gericht gezond-kritische kinderen met een open kijk op de wereld te vormen.

We verliezen de ontwikkeling van het totale kind niet uit het oog. Naast het verwerven van kennis en inzichten, het leren omgaan met informatie, enz. vinden we het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan “een gezonde geest in een gezond lichaam”, namelijk de motorische en de dynamisch–affectieve ontwikkeling van elk kind.

Deze totale ontwikkeling is de basis waarbij elk kind kan opgroeien tot een evenwichtig persoon die, zelfstandig en in vrijheid, de nodige levenskeuzes kan maken en zijn verantwoordelijkheid hierbij kan opnemen . We zetten elk kind doorheen het les- en schoolgebeuren op weg om het unieke van zichzelf te ontdekken. We nemen heel wat initiatieven waarbij de kinderen van onze school leren samenwerken, initiatief leren nemen en zo stilaan hun eigen leren in handen leren nemen. Bij deze aanpak nemen we de exploratiedrang van elk kind ernstig en scheppen we ruimte om stil te staan bij de beleving en de gevoelens.

Om ons aanbod af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van de kinderen baseren we ons op de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van de overheid, die verwerkt zijn in het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het katholiek onderwijs. Bij de uitwerking enten we dit op de leefwereld van de kinderen.

Ons leerkrachtenteam engageert er zich toe dat elk kind de kans krijgt om het leerproces op de meest optimale wijze te doorlopen. Het kind ontvangt hierbij de nodige zorg en begeleiding. Ons team wordt hierbij ondersteund door de zorgcoördinator en de directie.

We maken als schoolteam werk van onze voortdurende professionalisering door ons aanbod in overeenstemming te brengen en te houden met de verwachtingen van de overheid en door permanent hedendaags onderwijs aan te bieden.

In functie van de financiële draagkracht doen we de nodige investeringen in handboeken en ander educatief materiaal zodat we zowel pedagogisch als didactisch up-to-date blijven.

 We streven een goede samenwerking na tussen alle betrokkenen en partners zoals de ouders, leerkrachten, schoolraad, directie, schoolbestuur, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), scholengemeenschap, enz. Deze samenwerking vraagt van alle partijen loyaliteit tegenover het opvoedingsproject van ’t Scholeke, een open communicatie en respect voor ieders specifieke taak en verantwoordelijkheid in de uitbouw van de school en in de opvoeding van de betrokken kinderen.

Zorgvisie in beeld

Deze tekening staat symbool voor onze zorgvisie. Wij verwijzen er bij een aantal punten expliciet naar ter verduidelijking.

1. ’t Scholeke is een zorgzame school waar onze kinderen in een veilige sfeer opgroeien en gelukkig zijn.

2. Onze kinderen zijn allemaal verschillend. Elk kind heeft zijn eigen talenten en ontwikkelt op zijn eigen tempo. Wij stemmen onze aanpak tot differentiatie af op de behoefte van elk kind.

Zo zou het absurd zijn om aan deze klas dieren, bij het leren van het cijfer 1, te zeggen: “Klim in de boom en pluk 1 appel.” Voor de aap is dat een prima opdracht, maar voor de olifant is dit onbegonnen werk. De olifant krijgt dan een aangepaste opdracht: “Pluk één appel in de boom.” Hij voert op zijn manier de opdracht uit. Voor de vis zullen andere aanpassingen nodig zijn. Voor hem is een opdracht in het water vast een succes. “Blaas 1 luchtbel.” Zo zie je maar elk dier leerde het cijfer 1 op zijn manier.

3. We vinden het belangrijk dat onze kinderen de verrijking die talenten en gebreken met zich meebrengen waarderen. Een goede samenwerking is hier belangrijk. We willen samen leren van en met elkaar!

Zo kunnen de slak en de papegaai vast en zeker elkaar helpen bij de opdracht: ‘Breng zo snel mogelijk een huis naar het topje van de boom.’ De slak heeft al haar huisje en als de papegaai haar een lift geeft op zijn rug, is dit klusje voor hen zo geklaard.

4. Als katholieke school vinden wij het belangrijk om zorgzaam met elkaar om te gaan en dit ondersteund door de daarbij horende waarden en normen.

5. In onze school heerst een open communicatie, waar we luisteren naar de mening van kinderen, ouders en collega’s en ook de relatie met externen (GON, logo, CLB, revalidatiecentrum,…) als waardevol beschouwen.

6. We zetten de totale persoon van elk kind in de kijker, niet alleen kennis en inzichten zijn belangrijk, maar ook vaardigheden en attitudes.

7. Om elk kind optimaal te begeleiden, observeren en evalueren wij voortdurend het proces en de weg die het kind aflegt. We kijken naar de leerwinst en niet alleen naar het eindresultaat.

Wat telt, is dat de slak vooruit gaat en niet dat ze al is waar de olifant staat na één stap.

8. Wij willen ons eigen handelen in vraag stellen, zodat wij onze werkwijze steeds kunnen bijsturen, afhankelijk van de behoefte van de ons toevertrouwde kinderen.

Zo willen wij op een professionele manier zorg dragen voor uw kostbaarste bezit, uw kind.

KiVa

Sinds 2018 zijn wij een actieve KIVA-school.

Wij stapten in het KIVA-project omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen zich goed voelen op school. Hierbij staat het vormen van een hechte groep centraal en dit zorgt er dan weer voor dat je pesten kan voorkomen of verminderen.

Wij hebben op onze school 13 KIVA-families die bestaan uit kinderen van de jongste kleuters tot bijna pubers uit het 6de leerjaar.

Naast de KIVA lessen in de klas, waar leerlingen leren over: anders zijn, stop zeggen als je iets niet leuk vindt, de groepsdynamiek van pesten, … doen wij regelmatig schoolactiviteiten waar de verbondenheid tussen ons allemaal centraal staat.

Samen met de KIVA-vrienden Kiko, Flo, Otto en Roxo leren wij hoe wij een grote vriendengroep worden. Onze KIVA-dans, KIVA-lied en KIVA-slogan mogen op deze momenten zeker niet ontbreken.

Ons gedreven team

Kleuterschool

Juf Fien

Fien Vanherrewegen

Juf eerste kleuterklas
l

Liesbet Janssen

Juf tweede kleuterklas
e

Ella Schroeven

Juf derde kleuterklas
l

Lisa Marie Van Loo

Kinderverzorgster
g

Gianni Donghi

Gymleerkracht

Lagere school

an

An Nollet

Leerkracht eerste leerjaar - Leerkracht 1ste graad
melissa

Melissa Joris

Leerkracht tweede leerjaar - Ambulante zorgjuf
l

Lieve Conickx

Leerkracht derde leerjaar - Leerkracht 2de graad
l

Leen Vranken

Leerkracht vierde leerjaar
jente

Jente Van Der Auwera

Leerkracht vijfde leerjaar - Leerkracht 2de graad
inge

Inge Dedroog

Leerkracht zesde leerjaar - Leerkracht 3de graad
be

Nick Buelens

Ambulante zorgmeester - Gymleerkracht 1ste graad
jeroen

Jeroen Verheyden

Gymleerkracht

Directie, zorg & administratie

k

Kathleen Poelaert

Directeur

Silvy Vanwezemael

Zorgcoördinator
s

Stefanie Hennebel

Administratief medewerker
be

Nick Buelens

Administratief medewerker