Over onze school

Welkom!

Via deze weg willen we je onderdompelen in ons schoolleven.

Ik hoop samen met jou en de leerkrachten jouw kind een fantastische schooltijd te bezorgen waar het zijn verdere leven met heel veel warmte kan aan terugdenken.

Als directeur vind ik het enorm belangrijk dat elk kind zich thuis voelt op onze school, dat het gestimuleerd wordt om zijn eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen zodat het op het einde van de basisschool een keuze kan maken vanuit zijn krachten en kan uitgroeien tot een mooie, gelukkige volwassene. ‘School maken’ is niet alleen het overdragen van kennis maar ook met veel geduld, liefde en respect leef-en leerattitudes en vaardigheden laten ontplooien. Ik zie het als mijn taak om samen met de leerkrachten, maar ook met jou als ouder, elk kind dat ons wordt toevertrouwd, te begeleiden in deze boeiende zoektocht.

Heb je vragen, suggesties of leuke ideeën? Altijd welkom, ik maak graag tijd voor je!

Hartelijke groeten,
Hilde Lemmens, directeur

Visie

Onze vrije basisschool ’t Scholeke in Molenbeek-Wersbeek is een landelijke dorpsschool waar we ieder kind gelukkig willen zien. We streven naar een geborgen sfeer voor elk kind als basis om te leven en te werken. Een kindvriendelijke aanpak, zowel in als buiten het lesgeven, is daarom heel belangrijk. We houden rekening met de persoonlijke eigenheden van ieder kind.

We hebben als school de ambitie om te werken aan een positieve ingesteldheid bij elk kind. Met deze ingesteldheid bedoelen we méér dan het bereiken van een goed zelfbeeld. Het is ook het geloof om een plaats in de wereld te vinden en een positief beeld te ontwikkelen van de anderen.

Onze school ligt ingebed in de lokale gemeenschap waar iedereen iedereen kent. Dat is onze sterke troef. Elk kind van de basisschool heeft er nood aan om te kunnen opgroeien in deze geborgenheid. Het basisvertrouwen dat het aldus opbouwt is van fundamenteel belang voor zijn latere groei en voor een veilige overgang naar het secundair onderwijs.

In onze kleuterschool zijn de activiteiten gestoeld op spelend leren. Doorheen het experimenteren met elementen uit de eigen omgeving, met verschillende materialen en via het werken in talrijke hoeken, doen de kleuters ervaringen op om zo hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te verruimen. De verkenning van de concrete leefwereld van de kleuters is het uitgangspunt om te leren en om gevoelens van verwondering en dankbaarheid op te wekken. Hier brengen we ook de religieuze dimensie van het bestaan ter sprake. Deze christelijke dimensie is de basis om zowel in onze kleuterschool als in onze lagere school fundamentele, christelijke levenswaarden ter sprake te brengen en eigen te maken.

Respect voor zichzelf, voor de anderen en voor de natuur, solidariteit, het geven van nieuwe kansen, het opkomen voor de andere die zich op de één of de andere manier zwakker voelt, het zich verdraagzaam opstellen tegenover de andere die verschillend is, trouw blijven aan je engagementen (ook in moeilijke omstandigheden), weten wat kan en wat niet kan, enz. zijn in ’t Scholeke meer dan theoretische begrippen in de omgang tussen leerkrachten en kinderen. Tijdens de godsdienstlessen krijgen deze christelijke levenswaarden een evangelische duiding, in respect en in dialoog met andere levensbeschouwingen.

 De kennis, de vaardigheden en de attituden die we leren worden niet los gezien van de wereld waarin kinderen nu leven en evenmin los van de snel evoluerende wereld waarop we hen voorbereiden. Het leer- en opvoedingsproces is erop gericht gezond-kritische kinderen met een open kijk op de wereld te vormen.

We verliezen de ontwikkeling van het totale kind niet uit het oog. Naast het verwerven van kennis en inzichten, het leren omgaan met informatie, enz. vinden we het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan “een gezonde geest in een gezond lichaam”, namelijk de motorische en de dynamisch–affectieve ontwikkeling van elk kind.

Deze totale ontwikkeling is de basis waarbij elk kind kan opgroeien tot een evenwichtig persoon die, zelfstandig en in vrijheid, de nodige levenskeuzes kan maken en zijn verantwoordelijkheid hierbij kan opnemen . We zetten elk kind doorheen het les- en schoolgebeuren op weg om het unieke van zichzelf te ontdekken. We nemen heel wat initiatieven waarbij de kinderen van onze school leren samenwerken, initiatief leren nemen en zo stilaan hun eigen leren in handen leren nemen. Bij deze aanpak nemen we de exploratiedrang van elk kind ernstig en scheppen we ruimte om stil te staan bij de beleving en de gevoelens.

Om ons aanbod af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van de kinderen baseren we ons op de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van de overheid, die verwerkt zijn in het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het katholiek onderwijs. Bij de uitwerking enten we dit op de leefwereld van de kinderen.

Ons leerkrachtenteam engageert er zich toe dat elk kind de kans krijgt om het leerproces op de meest optimale wijze te doorlopen. Het kind ontvangt hierbij de nodige zorg en begeleiding. Ons team wordt hierbij ondersteund door de zorgcoördinator en de directie.

We maken als schoolteam werk van onze voortdurende professionalisering door ons aanbod in overeenstemming te brengen en te houden met de verwachtingen van de overheid en door permanent hedendaags onderwijs aan te bieden.

In functie van de financiële draagkracht doen we de nodige investeringen in handboeken en ander educatief materiaal zodat we zowel pedagogisch als didactisch up-to-date blijven.

 We streven een goede samenwerking na tussen alle betrokkenen en partners zoals de ouders, leerkrachten, schoolraad, directie, schoolbestuur, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), scholengemeenschap, enz. Deze samenwerking vraagt van alle partijen loyaliteit tegenover het opvoedingsproject van ’t Scholeke, een open communicatie en respect voor ieders specifieke taak en verantwoordelijkheid in de uitbouw van de school en in de opvoeding van de betrokken kinderen.

Zorgvisie in beeld

Deze tekening staat symbool voor onze zorgvisie. Wij verwijzen er bij een aantal punten expliciet naar ter verduidelijking.

1. ’t Scholeke is een zorgzame school waar onze kinderen in een veilige sfeer opgroeien en gelukkig zijn.

2. Onze kinderen zijn allemaal verschillend. Elk kind heeft zijn eigen talenten en ontwikkelt op zijn eigen tempo. Wij stemmen onze aanpak tot differentiatie af op de behoefte van elk kind.

Zo zou het absurd zijn om aan deze klas dieren, bij het leren van het cijfer 1, te zeggen: “Klim in de boom en pluk 1 appel.” Voor de aap is dat een prima opdracht, maar voor de olifant is dit onbegonnen werk. De olifant krijgt dan een aangepaste opdracht: “Pluk één appel in de boom.” Hij voert op zijn manier de opdracht uit. Voor de vis zullen andere aanpassingen nodig zijn. Voor hem is een opdracht in het water vast een succes. “Blaas 1 luchtbel.” Zo zie je maar elk dier leerde het cijfer 1 op zijn manier.

3. We vinden het belangrijk dat onze kinderen de verrijking die talenten en gebreken met zich meebrengen waarderen. Een goede samenwerking is hier belangrijk. We willen samen leren van en met elkaar!

Zo kunnen de slak en de papegaai vast en zeker elkaar helpen bij de opdracht: ‘Breng zo snel mogelijk een huis naar het topje van de boom.’ De slak heeft al haar huisje en als de papegaai haar een lift geeft op zijn rug, is dit klusje voor hen zo geklaard.

4. Als katholieke school vinden wij het belangrijk om zorgzaam met elkaar om te gaan en dit ondersteund door de daarbij horende waarden en normen.

5. In onze school heerst een open communicatie, waar we luisteren naar de mening van kinderen, ouders en collega’s en ook de relatie met externen (GON, logo, CLB, revalidatiecentrum,…) als waardevol beschouwen.

6. We zetten de totale persoon van elk kind in de kijker, niet alleen kennis en inzichten zijn belangrijk, maar ook vaardigheden en attitudes.

7. Om elk kind optimaal te begeleiden, observeren en evalueren wij voortdurend het proces en de weg die het kind aflegt. We kijken naar de leerwinst en niet alleen naar het eindresultaat.

Wat telt, is dat de slak vooruit gaat en niet dat ze al is waar de olifant staat na één stap.

8. Wij willen ons eigen handelen in vraag stellen, zodat wij onze werkwijze steeds kunnen bijsturen, afhankelijk van de behoefte van de ons toevertrouwde kinderen.

Zo willen wij op een professionele manier zorg dragen voor uw kostbaarste bezit, uw kind.

Indrukken

Paul De Weyer
​​​​​​​(Groepschef Brandweer AGFA Materials)

Onlangs kwam Paul De Weyer, groepschef Brandweer bij AGFA Materials, een EHBO-les geven aan onze kinderen. Zijn feedback over hoe hij die dag heeft ervaren deed ons deugd. Nogmaals dank, Paul!

“Ik had een aangename EHBO-dag op ‘t Scholeke. Dit komt omdat de kinderen zeer aandachtig waren en door de goede ontvangst door de leiding en leerkrachten. Ik kan vertellen dat dit de eerste keer is dat ik zo een gezellige sfeer meemaak in de scholen.

DOE ZO VERDER!”

Eric Bellens
(begeleider graffiti-project)

Eric Bellens is een 45-plusser die nog op latere leeftijd aan een lerarenopleiding is begonnen. Hij had voor ons hele mooie woorden na het begeleiden van ons graffitiproject. Het resultaat van dit project kan je zien op onze schoolpoorten. Bedankt voor dit leuke project, Eric!

“Via, via, vroegen ze me om dit graffiti project te begeleiden. Wanneer ik hier voor de eerste keer kwam, viel me de warmte tussen de leerkrachten – leerlingen – directie op. Dit is een school waar een bepaalde kracht van uitstraalt – een aanstekelijk enthousiasme. En dat merk je ook aan het graffiti resultaat. Deze school gaat er voluit voor. Dit klinkt allemaal een beetje “wollig”, maar het is wel zo.

Groeten Eric”

Onze troeven

 

Kiva
 

   
 

Een sterk
team

   
 

Actief
Leren

   
 

Landelijke
dorpsschool

   

Ons gedreven team

Kleuterschool

gina

Gina Schroeven

Juf eerste kleuterklas
liesbet

Liesbet Janssen

Juf tweede kleuterklas
ella

Ella Schroeven

Juf derde kleuterklas

Lisa Marie Van Loo

Kinderverzorgster

Christel Van Noten

Gymleerkracht

Lagere school

an

An Nollet

Leerkracht eerste leerjaar
anita

Anita Vandenberg

Co-teacher eerste leerjaar
melissa

Melissa Joris

Leerkracht tweede leerjaar
lieve

Lieve Conickx

Leerkracht derde leerjaar
astrid

Astrid Laeremans

Leerkracht derde leerjaar
leen

Leen Vranken

Leerkracht vierde leerjaar
jente

Jente Van Der Auwera

Leerkracht vijfde leerjaar
inge

Inge Dedroog

Leerkracht zesde leerjaar
jeroen

Jeroen Verheyden

Gymleerkracht

Directie & administratie

hilde

Hilde Lemmens

Directeur
kathleen

Kathleen Poelaert

Directeur ad interim
stefanie

Stefanie Hennebel

Administratief medewerker

Marleen Buelens

Administratief medewerker

Opvang & onderhoud

Lieve

Lieve Vranckx

Middagtoezicht en onderhoud

Onze vestiging